ANUNŢ

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, județul Galați organizează conform HG 286/23.03.2011, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a următoarelor posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:


  1. ASISTENT DE CERCETARE ÎN ECONOMIE GENERALĂ – vacant în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific – 1 post

  2. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ – vacant în cadrul Laboratorului de inginerie în acvacultură şi pescuit, Colectivul de patologia vieţuitoarelor acvatice – 1 post

  3. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ – vacant în cadrul Laboratorului de ihtiologie şi ecobiologie resurse acvatice vii, Colectivul de ihtiologie– 1 post


CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA ASTFEL:


16.07.2020 ora 10,00 – proba scrisă

21.07.2020 – ora 10,00 – proba practică

24.07.2020 programare începând cu ora 10 - proba de interviu


PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII:

CONDIȚII GENERALE:

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului economic european și domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris și vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exercițiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE:

ASISTENT DE CERCETARE ÎN ECONOMIE GENERALĂ


TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ


Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați situat în municipiul Galați, str.Portului nr. 54.


PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS CANDIDAȚII VOR PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS CARE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia certificatului de naștere;

d) copia certificatului de căsătorie, după caz;

e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/competențe;

f) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pe care candidează;

h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitate acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f) candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.


Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați situat în municipiul Galați, str.Portului nr. 54, telefon 0236.416914, interior 28.


Bibliografia de concurs este disponibilă accesând pagina oficială www.icdeapa.ro.