BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT DE CERCETARE ÎN ECONOMIE GENERALĂ

NIVEL STUDII SUPERIOARE

ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PROGRAME CDI, PROGNOZĂ ŞI MONITORIZARE ACTIVITATE CDI, SECRETARIAT ŞTIINŢIFIC


1.Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, actualizată;

2.OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilorcontabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

3.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare;

4.OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;

5.HG 369/2017 – privind înființarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați;

6.HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;

7.OUG 40/2015, actualizata, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de Program 2014-2020;

8.HG 93/2016, pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 40/2015.

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii Agricole commune, politicii commune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

10. ORDIN nr. 4729 din 22 septembrie 2004 privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial

11. ORDIN nr. 500 din 4 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 / 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

12. ORDONANȚĂ Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

13. LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

15. NORME METODOLOGICE din 31 august 2016 de aplicare a prevederilor Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării