PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la proba scrisă de testare a cunoştinţelor candidaților

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare în economie generală nivel studii superioare în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr.ing.Tenciu Magdalena - preşedinte

- Director economic Ciupitu Victoria - membru

- Ec.Tătaru Carmen-Geanina - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,

comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.46 din 22.06.2020, în data de 16.07.2020, am procedat la susţinerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare în economie generală nivel studii superioare în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific.

Pe baza bibliografiei de concurs, comisia de concurs a stabilit 2(două) variante de subiecte.

La tragerea la sorţi, candidații au ales varianta de subiecte nr.2 constând în:

Subiectul nr.1.Precizați următoarele elemente referitoare la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați:

  1. Care este modul de organizare a instituției;

  2. Care este obiectul principal de activitate al instituției;

  3. Care este structura patrimoniului instituției;

  4. Din ce surse se realizează finanțarea instituției;

  5. Cum se efectuează operațiunile de încasări și plăți (în lei și în valută)

1,5 puncte.

Subiectul nr.2. Specificați categoriile de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, care pot fi finanțate de la bugetul de stat și elementele pe care le includ acestea - 4 puncte.

Subiectul nr.3. Prezentați în detaliu documentele din care se compune propunerea de ofertă pentru proiectele finanțate din Planul sectorial - 1,5 puncte.

Subiectul nr.4. Prezentați semnificațiile termenilor și expresiilor de mai jos, în contextul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene:

  1. Contribuția publică națională totală;

  2. Valoarea totală a proiectului/cheltuieli directe;

  3. Autorități de management;

  4. Contract/decizie de finanțare.

Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.

În urma examinării lucrării scrise, candidații au obţinut următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CÎNEPĂ GEORGEL

5,15

ADMIS

-

2.

SFAT NICOLETA

7,28

ADMIS

-


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Prin urmare candidații respinși la proba scrisă nu vor participa la proba practică.

Luni 20.07.2020 – termen de contestare rezultate probă scrisă.


COMISIA DE CONCURS:

Statut

Nume și prenume

Semnătură

Președinte

CS III dr.ing.Tenciu Magdalena


Membru

Director economic Ciupitu Victoria


Membru

Ec.Tătaru Carmen-Geanina


Secretar

Insp.Constantin Camelia