PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la proba scrisă de testare a cunoştinţelor candidaților

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii în cadrul laboratorului de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii,

colectivul de ihtiologie


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr. ing. Stroe Maria-Desimira - preşedinte

- CS ing.Chioveanu Maria-Cristina - membru

- ACS, ing. Ion Gabriel - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,

comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.45 din 22.06.2020, în data de 16.07.2020, am procedat la susţinerea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent/tehnician în industria alimentară studii medii, vacant în cadrul laboratorului de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii, colectivul de ihtiologie.


Pe baza bibliografiei de concurs, comisia de concurs a stabilit 3(trei) variante de subiecte.

La tragerea la sorţi, candidații au ales varianta de subiecte nr.2 constând în:


Subiectul nr.1. Prezentați succint părțile componente ale corpului la pești – 2 puncte.

Subiectul nr.2. Enumerați cele 4 tipuri de solzi la pești - 3 puncte.

Subiectul nr.3. Descrieți specia Carassius gibelio (Linnaeus, 1758) din punct de vedere morfologic și biologic

- 4 puncte.

Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.


În urma examinării lucrării scrise, candidații au obţinut următoarele rezultate:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CHITIC GABRIEL

9,00

ADMIS

-

2.

SEVERIN GEORGETA-SIMONA

-

RESPINS

NEPREZENTAT


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


Prin urmare candidații respinși la proba scrisă nu vor participa la proba practică.


Luni 20.07.2020 – termen de contestare rezultate probă scrisă.COMISIA DE CONCURS :


Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III dr, ing. Stroe Maria-Desimira


Membru

CS ing.Chioveanu Maria-Cristina


Membru

ACS, ing. Ion Gabriel


Secretar

Insp.Constantin Camelia