A N U N Ţ

 

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE, PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ GALAŢI ORGANIZEAZĂ, LA SEDIUL INSTITUŢIEI, SITUAT ÎN MUN.GALAŢI, STR.PORTULUI NR.54, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC NIVEL STUDII SUPERIOARE, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII:

a) STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ /MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA  CICLUL II  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN SPECIALIZAREA STUDII ECONOMICE

b) DEŢINERE CERTIFICAT DE ATESTARE PENTRU FUNCŢIA DE AUDITOR PUBLIC INTERN EMIS DE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

c) AU CETĂŢENIA ROMÂNĂ, CETĂŢENIE A ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU A STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA;

d) CUNOSC LIMBA ROMÂNĂ, SCRIS ŞI VORBIT;

e) AU CAPACITATE DEPLINĂ DE EXERCIŢIU;

f) AU O STARE DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI PENTRU CARE CANDIDEAZĂ, ATESTATĂ PE BAZA ADEVERINŢEI MEDICALE ELIBERATE DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE UNITĂŢILE SANITARE ABILITATE;

g) DEŢINERE CUNOŞTINŢE DE OPERARE PE COMPUTER (WORD, EXCEL, POWER POINT, etc);

h) DEŢINERE CUNOŞTINŢE DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE PUBLICE

i) CAPACITATE DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ, CAPACITATE DE A LUCRA ÎN ECHIPĂ, REZISTENŢĂ LA STRES;

j) ATENŢIE DISTRIBUTIVĂ, COMPETENŢĂ, SERIOZITATE, PERSEVERENŢĂ, ATENŢIE LA DETALII, STABILITATE EMOŢIONALĂ;

k) NU AU FOST CONDAMNATE DEFINITIV PENTRU SĂVÂRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI CONTRA UMANITĂŢII, CONTRA STATULUI ORI CONTRA AUTORITĂŢII, DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL, CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI, DE FALS ORI A UNOR FAPTE DE CORUPŢIE SAU A UNEI INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE CU INTENŢIE, CARE I-AR FACE INCOMPATIBILI CU EXERCITAREA FUNCŢIEI, CU EXCEPŢIA SITUAŢIEI ÎN CARE A INTERVENIT REABILITAREA.

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS CANDIDAŢII VOR PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS CARE VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copie după certificatul de naştere

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copia certificatului de atestare auditor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae;

i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

ADEVERINŢA CARE ATESTĂ STAREA DE SĂNĂTATE CONŢINE, ÎN CLAR, NUMĂRUL, DATA, NUMELE EMITENTULUI ŞI CALITATEA ACESTUIA, ÎN FORMATUL STANDARD STABILIT DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII.

ÎN CAZUL DOCUMENTULUI PREVĂZUT LA lit. e), CANDIDATUL DECLARAT ADMIS LA SELECŢIA DOSARELOR, CARE A DEPUS LA ÎNSCRIERE O DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ NU ARE ANTECEDENTE PENALE, ARE OBLIGAŢIA DE A COMPLETA DOSARUL DE CONCURS CU ORIGINALUL CAZIERULUI JUDICIAR, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DESFĂŞURĂRII PRIMEI PROBE A CONCURSULUI.

 

                GRAFIC DESFĂȘURARE CONCURS:

03.12.2019 – ora 09,00 – 16.12.2019 – ora 15,00 - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI DEPUNEREA DOSARELOR VA AVEA LOC LA COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE AL I.C.D.E.A.P.A. GALAŢI SITUAT ÎN MUN.GALAŢI, STR.PORTULUI NR.54.

19.12.2019      - REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

20.12.2019      - DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

23.12.2019      - AFIŞAREA REZULTATELOR CONTESTAŢIILOR LA SELECŢIA DOSARELOR

10.01.2020 ORA 10,00 – PROBA SCRISĂ

13.01.2020 ORA 15,00 - AFIŞARE REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

14.01.2020 ORA 11,00 – INTERVIU

15.01.2020 ORA 15,00 – AFIŞARE REZULTATE INTERVIU

16.01.2020 - DEPUNERE CONTESTAŢII LA REZULTATELE CONCURSULUI

17.01.2020 ORA 13,00 - AFIŞARE REZULTATE CONTESTAŢII / REZULTATE FINALE

                RELAȚII  SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TELEFONUL: 0236.416914, int.28.

 

                     DIRECTOR,                                                                               COMP. RESURSE UMANE,

CS I, Prof.Univ.Dr.Ing.Neculai PATRICHE                                                   Insp. Camelia CONSTANTIN