ANUNȚ

                INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ GALAȚI ORGANIZEAZĂ, LA SEDIUL INSTITUȚIEI, SITUAT ÎN MUN. GALAȚI, STR.PORTULUI NR. 54, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ IA ÎN  CADRUL COMPARTIMENTULUI DEZVOLTARE-MULTIPLICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE, PATRIMONIU, INVESTIȚII, ACHIZIȚII, MARKETING ȘI ADMINISTRATIV.

             CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ  URMĂTOARELE CONDIȚII:

            CONDIȚII GENERALE:

a) AU CETĂȚENIA ROMÂNĂ, CETĂȚENIE A ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SAU A STATELOR APARȚINÂND SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ȘI DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA;

b) CUNOSC LIMBA ROMÂNĂ, SCRIS ȘI VORBIT;

c) AU CAPACITATE DEPLINĂ DE EXERCIȚIU;

d) AU O STARE DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI PENTRU CARE CANDIDEAZĂ, ATESTATĂ PE BAZA ADEVERINȚEI MEDICALE ELIBERATE DE MEDICUL DE FAMILIE SAU DE UNITĂȚILE SANITARE  ABILITATE;

e) ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE STUDII ȘI, DUPĂ CAZ, DE VECHIME SAU  ALTE CONDIȚII SPECIFICE POTRIVIT CERINȚELOR POSTULUI SCOS LA CONCURS;

f) NU AU FOST CONDAMNATE DEFINITIV PENTRU SĂVÂRȘIREA UNEI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII, CONTRA STATULUI ORI CONTRA AUTORITĂȚII, DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL, CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI, DE FALS ORI A UNOR FAPTE DE CORUPȚIE SAU A UNEI INFRACȚIUNI SĂVÂRȘITE CU INTENȚIE, CARE I-AR FACE INCOMPATIBILI CU EXERCITAREA FUNCȚIEI, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI ÎN CARE A INTERVENIT REABILITAREA.

CONDIȚII SPECIFICE:

A) ABSOLVENT DE STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ/MASTER/LICENŢĂ STUDII BOLOGNA  CICLUL II  FINALIZATE CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN PROFILUL TEHNICĂ PISCICOLĂ;

B) BUNE ABILITĂŢI DE COMUNICARE VERBALĂ ŞI ÎN SCRIS;

C) PERSOANĂ ENERGICĂ, OBIŞNUITĂ SĂ LUCREZE CU TERMENE STRÂNSE ŞI CU VOLUME MARI DE ACTIVITATE;

D) ATENŢIE CONCENTRATĂ ŞI DISTRIBUTIVĂ;

E) REZISTENŢĂ LA EFORT FIZIC ȘI INTELECTUAL PRELUNGIT;

F) CAPACITATE DE RELAŢIONARE INTERUMANĂ;

G) DISPONIBILITATE PENTRU LUCRUL PESTE PROGRAM;

H) CAPACITATE DE A DECIDE OPERATIV;

I) VECHIME ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR MINIM 5 ANI.

                  PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS CANDIDAŢII VOR PREZENTA UN DOSAR DE CONCURS CARE VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

                a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

                b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

                c) copia certificatului de naștere;

                d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/competențe;

                e) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

                f) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pe care candidează;

                g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

                h) curriculum vitae;

                i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului. 

         ADEVERINȚA CARE ATESTĂ STAREA DE SĂNĂTATE CONȚINE, ÎN CLAR, NUMĂRUL, DATA, NUMELE  EMITENTULUI ȘI CALITATE ACESTUIA, ÎN FORMATUL STANDARD STABILIT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII.

          ÎN CAZUL DOCUMENTULUI PREVĂZUT LA lit. f) CANDIDATUL DECLARAT ADMIS LA SELECȚIA DOSARELOR, CARE A DEPUS LA ÎNSCRIERE O DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU ARE ANTECEDENTE PENALE, ARE OBLIGAȚIA DE A COMPLETA DOSARUL DE CONCURS CU ORIGINALUL CAZIERULUI JUDICIAR, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DESFĂȘURĂRII PRIMEI PROBE A CONCURSULUI.

                GRAFIC DESFĂȘURARE CONCURS:

03.12.2019 – ora 09,00 – 16.12.2019 – ora 15,00 - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI DEPUNEREA DOSARELOR VA AVEA LOC LA COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE AL I.C.D.E.A.P.A. GALAŢI SITUAT ÎN MUN.GALAŢI, STR.PORTULUI NR.54.

19.12.2019      - REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

20.12.2019      - DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

23.12.2019      - AFIŞAREA REZULTATELOR CONTESTAŢIILOR LA SELECŢIA DOSARELOR

10.01.2020 ORA 10,00 – PROBA SCRISĂ

13.01.2020 ORA 15,00 - AFIŞARE REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

14.01.2020 ORA 11,00 – INTERVIU

15.01.2020 ORA 15,00 – AFIŞARE REZULTATE INTERVIU

16.01.2020 - DEPUNERE CONTESTAŢII LA REZULTATELE CONCURSULUI

17.01.2020 ORA 13,00 - AFIŞARE REZULTATE CONTESTAŢII / REZULTATE FINALE

                RELAȚII  SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TELEFONUL: 0236.416914, int.28.

 

                                           D I R E C T O R,                                                               COMP. RESURSE UMANE,

                         CSI Prof.univ.dr. ing. Neculai PATRICHE                                         Insp. Camelia CONSTANTIN