BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR PUBLIC INTERN

ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

 

1.    Legea nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern;

2.    OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Ordinul nr. 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea activităţii de audit public intern în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

4.    Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţiirepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    OMFP nr. 946/04.07.2005 – republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare;

7.    OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

8.    OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

9.    Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr.597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;

10. OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

11.   Legea nr.45 din 2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare cu modificările şi completările ulterioare;

12. HG nr.369 din 2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

13. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat;

14. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.