PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la proba practică de testare a cunoştinţelor candidaților

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare în economie generală nivel studii superioare în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr.ing.Tenciu Magdalena - preşedinte

- Director adj.economic Ciupitu Victoria - membru

- Ec.Tătaru Carmen-Geanina - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,


comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.46 din 22.06.2020, în data de 21.07.2020, am procedat la susţinerea probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare în economie generală nivel studii superioare în cadrul Compartimentului Programe CDI, Prognoză şi monitorizare activitate CDI, secretariat ştiinţific.

Pe baza bibliografiei de concurs, comisia de concurs a stabilit subiectele de concurs, constând în:

Subiectul nr.1. Să se transpună în tabel word devizul prezentat – 3 puncte.

Subiectul nr.2. Să se completeze devizul în tabel word cu următoarele elemente

(conform document anexat) - 6 puncte.

Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.


În urma examinării lucrărilor practice, candidații au obţinut următoarele rezultate:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CÎNEPĂ GEORGEL

7,05

ADMIS

-

2.

SFAT NICOLETA

8,75

ADMIS

-


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


Prin urmare candidații respinși la proba practică nu vor participa la proba de interviu.


Joi 23.07.2020 – termen de contestare rezultate probă practică.


COMISIA DE CONCURS:


Statut

Nume și prenume

Semnătură

Președinte

CS III dr.ing.Tenciu Magdalena


Membru

Director economic Ciupitu Victoria


Membru

Ec.Tătaru Carmen-Geanina


Secretar

Insp.Constantin Camelia

DEVIZ CADRU

lei

Nr. crt.

ARTICOLE DE CALCULATIE

TOTAL

Din care:

BUGET

COFINANŢARE

1

2

3

4

5

I.

Cheltuielile cu personalul (inclusiv taxele de angajator)

0

0

0

1.1.

Salariile şi veniturile asimilate salariilor, potrivit legii

0


0


0

1.2.

Alte cheltuieli aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora (2,25% asupra la 1.1.)

0


0


0

II.

Cheltuieli cu logistica

0

0

0

2.1.

Cheltuieli de capital (2.1.1+2.1.2)

0

0

0

2.1.1.

Imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare și accesorii si altele asemenea, conform legii

0

0

0

2.1.2.

Imobilizări necorporale: programe de calculator, licențe, brevete şi altele asemenea, conform legii

0

0

0

2.2.

Cheltuieli privind stocurile (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)

0

0

0

2.2.1.

Materii prime

0

0

0

2.2.2.

Materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje

0

0

0

2.2.3.

Obiecte de inventar (min. 50-max 2.500 lei/buc, cu durata de exploatare peste 1 an)

0

0

0

2.2.4.

Materiale nestocate

0

0

0

2.2.5.

Energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului

0

0

0

2.2.6.

Organisme vii, plante sau animale

0

0

0

2.3.

Cheltuieli cu servicii executate de terţi (Suma 2.3.1+...+2.3.14)

0

0

0

2.3.1.

Întreținerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor;

0

0

0

2.3.2.

Redevențe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului

0

0

0

2.3.3.

Transportul de bunuri

0

0

0

2.3.4.

Cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului

0

0

0

2.3.5.

Cheltuieli de audit financiar aferente proiectului

0

0

0

2.3.6.

Cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare

0

0

0

2.3.7.

Cheltuieli de publicare

0

0

0

2.3.8.

Servicii pentru teste, analize, măsurători si altele asemenea

0

0

0

2.3.9.

Servicii informatice

0

0

0

2.3.10.

Servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică

0

0

0

2.3.11.

Servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului

0

0

0

2.3.12.

Cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări științifice în contract;

0

0

0

2.3.13.

Servicii de multiplicare

0

0

0

2.3.14.

Servicii de traducere şi interpretare

0

0

0

III.

Cheltuieli de deplasare (3.1+3.2)

0

0

0

3.1.

Deplasări interne

0

0

0

3.1.1.

Transport

0

0

0

3.1.2.

Cazare

0

0

0

3.1.3.

Diurna

0

0

0

3.1.4.

Taxe de participare la manifestări științifice si alte asemenea

0

0

0

3.2.

Deplasări externe (conf. HG nr.518/1995)

0

0

0

3.2.1.

Transport

0

0

0

3.2.2.

Cazare

0

0

0

3.2.3.

Diurna

0

0

0

3.2.4.

Taxe de participare la manifestări științifice şi alte asemenea

0

0

0

3.2.5.

Asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate

0

0

0

3.2.6.

Taxe de viză

0

0

0

IV.

Cheltuieli indirecte (regia) Max.15% din valoarea de contractare dar nu mai mult de 30% din Chelt. cu personalul (I)

0

0

0


Total (I+II+III+IV)

0

0

0