PROCES-VERBAL

cu rezultatele obţinute la proba practică de testare a cunoştinţelor candidaților

participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent/tehnician în industria alimentară nivel studii medii în cadrul laboratorului de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii,

colectivul de ihtiologie


Noi, comisia de concurs formată din:

- CS III dr. ing. Stroe Maria-Desimira - preşedinte

- CS ing.Chioveanu Maria-Cristina - membru

- ACS, ing. Ion Gabriel - membru

- Insp.Constantin Camelia - secretar,

comisie constituită în baza Deciziei directorului I.C.D.E.A.P.A. Galaţi nr.45 din 22.06.2020, în data de 21.07.2020, am procedat la susţinerea probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent/tehnician în industria alimentară studii medii, vacant în cadrul laboratorului de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii, colectivul de ihtiologie.


Pe baza bibliografiei de concurs, comisia de concurs a stabilit subiectele de concurs, constând în:


Subiectul nr.1. Determinați specii de pești și argumentați caracterele diferențiale – 4,5 puncte.

Subiectul nr.2. Redactați un raport în care să scrieți argumentele de la punctul 1 și

enumerați 3 elemente somatice și 3 elemente meristice folosite pentru

determinarea speciilor de pești - 4,5 puncte.

Notarea s-a făcut conform punctajului înscris în Borderoul de notare.

S-a acordat 1 (un) punct din oficiu.


În urma examinării lucrării practice, candidatul participant CHITIC GABRIEL a obţinut următorul rezultat:


Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

CHITIC GABRIEL

8,00

ADMIS

-


Conform art.18 alin.3 din HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


Prin urmare candidații respinși la proba practică nu vor participa la proba de interviu.


Joi 23.07.2020 – termen de contestare rezultate probă practică.COMISIA DE CONCURS :


Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III dr, ing. Stroe Maria-Desimira


Membru

CS ing.Chioveanu Maria-Cristina


Membru

ACS, ing. Ion Gabriel


Secretar

Insp.Constantin Camelia