PROCES VERBAL

privind rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant

de asistent de cercetare în economie generală studii superioare, în cadrul Compartimentului programe CDI, prognoză şi monitorizare activitate CDI,

secretariat ştiinţific

Punctajul final calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele scrisă, practică și de interviu este următorul:
Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru care concurează

Punctaj final obţinut

Aprecierea candidatului

Admis/Respins

Observaţii

1.

SFAT NICOLETA

Asistent de cercetare în economie generală

8,67

ADMIS

-

2.

CÎNEPĂ GEORGEL

Asistent de cercetare în economie generală

7,40

RESPINS

Al 2-lea clasat
COMISIA DE CONCURS:Statut

Nume şi prenume

Semnătură

Preşedinte

CS III,dr.ing. Tenciu Magdalena


Membru

Director adj.ec.Ciupitu Victoria


Membru

Ec.Tătaru Carmen-Geanina


Secretar

Insp.Constantin Camelia1 din 1